top of page
官網標題白.png

Apexagon

雅浿斯港

國際教育科技

遊學說明-06.png
學習不該 教室-01.png

雅浿斯港國際教育科技

Apexagon

B7F97101-1ACD-4A07-9CF5-177354D91E2C-325-0000000AF80E9C0A.JPG
why2-01.png
根據人力銀行統計-02.png
數值2-02.png
數值2_工作區域 1.png
主標題-01.png
Arrow-01.png
Arrow-01.png
Arrow-01.png
缺乏國際觀-01.png
根據人力銀行統計-01.png
是什麼原因-02.png
是什麼原因-01.png
5趴-01.png
5趴-08.png
5趴-09.png
5趴-10.png
官網標題白.png
深度國際教育計畫-01.png
深度國際教育計畫-02.png
我們將前往-01.png
我們將前往-01.png
墨爾本介紹2-01.png
墨爾本介紹2-02.png
IMG_5209.JPG
墨爾本介紹2-05.png
11935469-6956-4E6E-9280-B35B10DC9477-1933-000003D6FC0316F7.JPG
墨爾本介紹2-03.png
墨爾本介紹2-04.png
2A99FEC2-EA16-4A63-9799-569CF4C147FC-813-000000F6F80E141D.JPG
086F7A8F-DB0B-419C-9475-5FB434D79E3B-1867-0000011D2EF12079.JPG
墨爾本介紹2-06.png
22種2-01.png
22數值-01.png
22數值5-01.png
22數值4-01.png
22數值3-01.png
22數值2-01.png
耶加不只是-01.png
C8CAD445-8392-4A6C-A734-A6FB46AFEF16-2354-00000496C0A6403B.JPG
字卡-01.png
那麼-01.png
透過2-01.png
透過2-02.png
根據歷年統計-01.png
100標題-01.png
學長姐回饋-02.png
學長姐回饋-01.png
學長姐回饋2-04.png
家長回饋-02.png
家長回饋-01.png
家長2-01.png

Apexagon

雅浿斯港

國際教育科技

聯絡資訊-01.png
主辦單位-01.png
官網按鈕-06.png
官網按鈕-07.png
官網按鈕-08.png
  • 學生出國遊學
  • 海外遊學團推薦
  • 深度海外遊學
  • 青少年遊學團
  • 國小 國中 高中 遊學
bottom of page